Doorgaan naar inhoud
De site is niet actueel in verband met opheffingsuitverkoop. We blijven bereikbaar onder het bekende telefoonnummer en mailadres.
De site is niet actueel in verband met opheffingsuitverkoop. We blijven bereikbaar onder het bekende telefoonnummer en mailadres.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Meubeltreffer, Kalkovenweg 3, 7711 GV Nieuwleusen.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Meubeltreffer, gevestigd te Nieuwleusen.

1-2   Bijzondere van de voorwaarden van Meubeltreffer afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1    Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

2-2    Mondelinge aanbiedingen door Meubeltreffer of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze aanbiedingen door hem zijn bevestigd.

 

2-3    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

2-4    Alle aanbiedingen zijn uitgesloten van onze bezorgservice, mocht u deze bezorgd willen hebben kunt u vrijblijvend contact opnemen voor de mogelijkheden.

 

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1    De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Meubeltreffer door zijn bevestiging.

 

3-2    Elke met Meubeltreffer aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Meubeltreffer zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Meubeltreffer zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

 

3-3    Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Meubeltreffer bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goedertrouw gegeven.

 

3-4    Het risico van vergissingen en/ of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.

 

3-5    Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte­ en breedte maten aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.

 

3-6    Ondergronden dienen schoon en blijvend droog aangeboden te worden. Meubeltreffer behoudt zich het recht voor extra in rekening te brengen het schoonmaken, reinigen met water en zeep e.d. Het vorenstaande zal berekend worden naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van daggeld werk.

 

Artikel 4 Prijzen.

4-1     Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

 

4-2    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, materialen, hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

4-3     Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

 

4-4     De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.

 

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Meubeltreffer binden de laatste niet, voor zover ze door Meubeltreffer niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 6 Meer- en minderwerk.

6-1      Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

6-2      Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

 

6-3      Door Meubeltreffer te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

6-4      De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid.

7-1      Meubeltreffer is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;

Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zakenzijn aangebracht en/ of geleverd;

Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

Enige andere vanbuiten afkomende oorzaak.

 

7-2      Meubeltreffer is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/ of eigendommen van de opdrachtgever en/ of derden, voor zover ontstaan door schuld van Meubeltreffer of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

 

7-3      Meubeltreffer is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleidt heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.

 

7-4      Meubeltreffer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/ of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk  van de aard van de schuld.

 

Artikel 8 Aanbetaling.

Meubeltreffer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Meubeltreffer de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruit betaalde bedrag deel uitmaakt.

 

Artikel 9 Annuleren.

9-1      Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/ of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Meubeltreffer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be-of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Meubeltreffer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Meubeltreffer als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Meubeltreffer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ of weigering van de goederen.

 

9-2      Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Meubeltreffer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10-1    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Meubeltreffer schriftelijk in gebreke te stellen.

 

10-2    De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Meubeltreffer zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

 

10-3    Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

Artikel 11 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Meubeltreffer aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud.

12-1    Zolang Meubeltreffer geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/ verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Meubeltreffer.

 

12-2    Meubeltreffer heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.

 

12-3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgeververboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 13 Overmacht.

13-1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Meubeltreffer of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Meubeltreffer, ex-en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Meubeltreffer, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Meubeltreffer overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

13-2    Meubeltreffer is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

 

Artikel 14 Leverantie.

Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van de goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen;

Dat de plaats waar de werkstukken en/ of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;

Dat de toegang tot het terrein en/ of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Indien leverancier hulpmiddelen moet gebruiken van een derde, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever;

Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Meubeltreffer komt vast te staan;

Dat de ondervloeren vrij zijn van kalk, cement-, vuilresten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;

Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.

 

De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 Reclame.

15-1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Meubeltreffer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Meubeltreffer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 

15-2    Meubeltreffer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

 

15-3    Indien de reclame naar hel oordeel van Meubeltreffer juist is, zal Meubeltreffer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 16 Garantie.

Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek-rasp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen op niet betaalde goederen wordt geen garantie verstrekt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 17 Wanprestatie en ontbinding.

17-1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

 

17-2    Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Meubeltreffer ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

 

17-3    De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Meubeltreffer eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Meubeltreffer op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 18 Betaling.

18-1    Meubeltreffer is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

 

18-2    Meubeltreffer is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

 

18-3    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%  van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum  van €35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Meubeltreffer zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 19 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Meubeltreffer, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.